K. M. Somasundaran Nair
(President)

T. Gopalan
(Vice President)

Shashi Pillai
(Secretary)

K. M. Karunakaran
(Joint Secretary)

Shashikumar Nair
(Treasurer)